Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen Huurovereenkomst Safe Store Opslagruimte, hoofdkantoor, Safe Store Middelburg bedrijfsweg 23 Vlissingen (hierna te noemen “Safe Store”)

Artikel 1
1.1 Deze huurovereenkomst is van toepassing op alle door Safe Store, hierna te noemen “verhuurder”, verrichtte rechtshandelingen en op alle tussen verhuurder en huurders van verhuurder geldende rechtsbetrekkingen.
1.2 Afwijking van deze huurovereenkomst is slechts mogelijk, indien zulks uitdrukkelijk tussen verhuurder en huurder is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van huurder zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk door verhuurder aanvaard.
1.3 Indien een met de huurder gesloten overeenkomst(en) bepalingen bevat die afwijken van de huurovereenkomst , blijven de overige bepalingen van deze huurovereenkomst onverminderd van kracht.
1.4 Indien van nietigheid van één of meer bepalingen van deze huurovereenkomst, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijke nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en de huurovereenkomst behouden blijft.

Artikel 2 : Aanbiedingen en het tot stand komen van huurovereenkomsten.​
2.1 Met inachtneming van de volgende bepalingen komen
overeenkomsten tot stand door een aanbod en de
aanvaarding daarvan
2.2 De aanbiedingen van de verhuurder zijn vrijblijvend en
derhalve herroepelijk tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten.
2.3 Elke aanbieding gaat uit van de uitvoering van de
overeenkomst door de verhuurder onder normale
omstandigheden.
2.4 Opgave en specificaties van verhuurder betreffende maat,
capaciteit, prestatie en/of resultaten, voorkomende afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. wordt bij benadering verstrekt en binden verhuurder niet.
2.5 Verhuurder is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens te presteren, van huurder zeker-heid te verlangen voor de nakoming van zijn betalings-verplichtingen.
2.6 De ondertekenaar van het huurcontract is persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit het huurcontract voortvloeiende verbintenissen indien blijkt dat de ondertekenaar niet gerechtigd was tot het aangaan van een huurovereenkomst namens de onder 2A genoemde huurder

Artikel 3 : Huurprijs
3.1 De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen van verhuurder, zoals deze gelden op de datum van ingang van de huurovereenkomst, exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders aangegeven..
3.2 De prijzen luiden in Euro tenzij anders aangegeven en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.3 De prijs geldt slechts voor de in de met name genoemde te verhuren ruimte. Alle in aanvulling daarop door verhuurder verhuurde ruimte(n) zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
3.4 Verhuurder is gerechtigd het in 4A genoemde totaal 4 wekelijks te betalen geldbedrag periodiek aan te passen. Het aldus herziene bedrag is niet eerder van toepassing dan 4 weken nadat verhuurder dit schriftelijk of per email aan huurder heeft medegedeeld.
3.5 Huurder accepteert reeds nu voor alsdan het conform het voorgaande 4 wekelijks te betalen geldbedrag behoudens de mogelijkheid van opzegging.
3.6 Verhuurder heeft ten allen tijd de bevoegdheid een beheerder aan te stellen die door verhuurder uitdrukkelijk gemachtigd is de huur te innen. Daarnaast zal verhuurder alle aangelegenheden voortvloeiend uit de huurovereenkomst met deze beheerder dienen te bespreken. Huurder zal uitdrukkelijk in kennis worden gesteld van de naam en het adres van deze beheerder en vanaf welke datum deze beheerder voor verhuurder zal gaan optreden. Van de einde van de machtiging zal huurder eveneens door verhuurder schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 4 : Betaling
4.1 Facturering van de huurprijs door de verhuurder aan de huurder geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen.
4.2 De huurprijs is bij vooruitbetaling per 4 weken verschuldigd, steeds voor de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen door middel van een automatische incasso waarvoor verhuurder uitdrukkelijk door huurder wordt gemachtigd om het verschuldigde bedrag te incasseren. Bij het aangaan van de huurovereenkomst zal huurder voor deze automatische incasso een machtiging ondertekenen, tenzij ander overeengekomen. Aan huurder komt geen recht van opschorting, korting,compensatie of verrekening toe.
4.3 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal de huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder een borg voldoen ter hoogte van één 4 weken periode met een minimum van 50,- euro, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op die borg zal verhuurder alle kosten ter zake van niet nakoming door huurder mogen verhalen. Verhuurder zal over de door huurder betaalde borgsom geen rente vergoeden.
4.4 Bij niet-tijdige betaling is huurder in verzuim en is deze vanaf de vervaldag aan verhuurder verschuldigd gelijk aan de dan geldende wettelijke rente, te verhogen met 2% over de verschuldigde hoofdsom.
4.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die de verhuurder moet maken indien huurder in verzuim is zijn geheel voor rekening van huurder. Voor de door verhuurder verrichte incassowerkzaamheden wordt 20 euro per aanmaning in rekening gebracht. Bij uitbesteding van de incasso bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15 % van de openstaande vordering(en) met een minimum van 200 euro.
4.6 Door huurder aan verhuurder verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en renten en vervolgens op de facturen die het langst open staan.
4.7 Indien huurder in verzuim is, is verhuurder na één 4 weken periode gerechtigd om zich zonder gerechtelijke tussenkomst toegang te verschaffen tot het gehuurde. Verhuurder is dan tevens gerechtigd om zonder gerechtelijk tussenkomst de zaken die zich in het gehuurde bevinden, onder verwijzing naar artikel 12.2. en al dan niet in eigendom toebehoren aan huurder te vernietigen, af te voeren, op te slaan en indien de waarde van de opgeslagen zaken dit rechtvaardigt, zulks ter beoordeling van de verhuurder , te veilen.
4.8 Tot aan het moment dat de opgeslagen zaken zich nog in de macht van verhuurder bevinden is huurder gerechtigd om deze zaken op te eisen van verhuurder zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de achterstallige huurpenningen alsmede alle door verhuurder gemaakte kosten door huurder prompt zullen worden voldaan.

Artikel 5 : Omzetbelasting.​
5.1 Indien is overeengekomen dat over de huurprijs
omzetbelasting in rekening wordt gebracht verleent huurder bij deze een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om namens hem(n) bij de belastingdienst een verzoek voor belaste verhuur in te dienen. Huurder zal het daartoe strekkende verzoek aan de belastingdienst binnen 8 dagen nadat hij het van verhuurder zal hebben ontvangen mee ondertekenen en aan verhuurder retourneren. Huurder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan verhuurder en diens rechtsopvolger(s) om mede namens hem een verzoek in te dienen als bedoeld in artikel 11, lid 1, sub b, ten vijfde van de Wet op de omzetbelasting 1968 (verzoek tot belaste verhuur). Huurder garandeert de verhuurder dat hij het gehuurde voor meer dan 90 % zal bezigen voor prestatie welke recht geven op verrekening van BTW en verplicht zich verhuurder onverwijld door middel van een aangetekend schrijven ervan in kennis te stellen indien bedoeld recht, met inachtneming van de referentieperiode, minder dan 90 % bedraagt.
5.2 Wanneer het verzoek tot belaste verhuur vanwege het – beperkte – aftrekrecht van de huurder niet wordt gehonoreerd of de reeds verleende optie door de mate van het aftrekrecht van de huurder komt te vervallen, is huurder boven de huurprijs (exclusief BTW) aan verhuurder een bedrag verschuldigd dat bepaald wordt door de BTW welke door verhuurder niet (meer) in aftrek kan worden genomen c.q de verhuurder op grond van de berekenings- en/of overige in de Wet op de Omzetbelasting 1968 genoemde bepalingen verschuldigd wordt. Hierbij geldt dat : *bij toepassing van de berekening zoals bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en/of artikel 12, lid 3 van de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Uitvoeringsbeschikking (herziening van de huurprijs gedurende het eerste kalenderjaar): de huurprijs met 21 % wordt verhoogd ;*bij toepassing van de herrekening zoals bedoeld in het artikel 13 van de bij d e Wet op de omzetbelasting 1968 behorende Uitvoeringsbeschikking (herziening van de huurprijs na verloop van het eerste –kalenderjaar): de huurprijs met 21 % wordt verhoogd ;*de huurprijs daarenboven met de BTW op de exploitatiekosten welke verhuurder niet (meer) kan verrekenen : dit bedrag wordt vastgesteld op 5 % van de huurprijs.
5.3 Huurder verplicht zich de benodigde verklaringen met betrekking tot het aftrekrecht en naar waarheid ingevuld aan verhuurder toe te zenden.

Artikel 6 : Duur van de huurovereenkomst, verlenging en opzegging.​
6.1 Ieder der partijen kan de huurovereenkomst opzeggen,
met inachtneming van een termijn van tenminste 21
dagen voor het einde van de lopende huurtermijn.
6.2 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Iedere opzegging van de
huurovereenkomst anders dan schriftelijk is nietig.

Artikel 7 : Inrichting en gebruik​.
7.1 Het gehuurde wordt opgeleverd en aanvaard in de
staat zoals aangegeven in de bij de overeenkomst behorende huurovereenkomst, of bij gebreke daarvan, die waarin het zich van oplevering bevindt, welke staat geacht wordt goed te zijn.
7.2 Huurder dient het gehuurde – gedurende de gehele duur van de overeenkomst – daadwerkelijk, behoorlijk en zelf te gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming.
7.3 Huurder dient het gehuurde ten allen tijde goed af te sluiten en afgesloten te houden indien hij niet zelf in het gehuurde aanwezig is.
7.4 Huurder zal aan de eventuele andere gebruikers van het gebouw of complex waarvan het gehuurde uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken en er
voor zorg dragen dat bij hem met zijn goedvinden aanwezige derden en zijn of hun bezoekers dit evenmin te doen. Verhuurder is niet verplicht de nakoming hiervan af te dwingen.
7.5 Het is huurder niet toegestaan om in het gehuurde zaken voorhanden te hebben die een strafbaar feit op zouden kunnen leveren dan wel ontvlambare of ontplofbare stoffen op te slaan dan wel het object zodanig te gebruiken dat er schade aan het milieu of welke vorm dan ook ontstaan of redelijkerwijs kan ontstaan. Daarnaast is het huurder uitdrukkelijk niet toegestaan om aan bederf onderhevige zaken of levende have in het verhuurde op te slaan of te laten verblijven.
7.6 Het is niet toegestaan om zaken in het gehuurde op te slaan of voorhanden te hebben waarvoor van overheidswege vergunning is vereist. Verhuurder kan opslag van dergelijke zaken eventueel toestaan, mits huurder aantoont over de nodige vergunningen te beschikken.
7.7 Verhuurder kan verplicht worden door milieu toezichthouders van de overheid om toegang te verschaffen tot de ruimtes. Huurder verplicht zich aan de regels te houden van het besluit Wet Milieubeheer Transport en Opslag. Bij overtreding hiervan draagt de huurder dan ook al zich hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

8. Schade
8.1 Huurder is verplicht terstond de nodige passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde – en voor zover hij daartoe de mogelijkheid heeft aan het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt en aan de belendingen – zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, daaronder begrepen maatregelen ter voorkoming van schade als gevolg van enige weersgesteldheid. Huurder is bovendien verplicht verhuurder terstond op de hoogte te stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in 8.3 voordoet of dreigt voor te doen.
8.2 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde toegebracht of overkomen, tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die hij tot het gehuurd heeft toegelaten, zijn personeel en de persoon waarvoor hij aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft. Huurder vrijwaart verhuurder van alle afspraken van derden ter zake van schade aan opgeslagen zaken.
8.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen of zaken van huurder of van derden of door verhuurder in bewaring genomen zaken van huurder of derden huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake – door welke oorzaak dan ook – en door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling , van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het huurgenot en van stoornis of tekortkoming in de leveringen en diensten, alles behoudens in het geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
8.4 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken.
8.5 Huurder dient zelf de opgeslagen zaken te verzekeren tegen de risico’s van brand, diefstal en waterschade.
8.6 Voor alle door Safe Store ter beschikking gestelde huur aanhangwagens en huur autobussen geldt een eigen risico van €1000,- per schadegebeurtenis. Bij schade zijn de volgende twee condities van toepassing: 1. Bovenhoofdse schade is geheel voor rekening van de huurder, met een maximum van €2.250,-. 2. Voor jongeren onder 24 jaar geldt een extra eigen risico van € 100,- per schadegeval. De huurprijs van €10,00 is exclusief brandstofkosten. De huurauto dient met een volle tank brandstof ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is worden ‘aftank’ kosten doorbelast aan de huurder. Het is verboden om (huis)dieren te vervoeren in onze autobussen of aanhangwagens. Bij overtreding wordt de reiniging en eventuele geurbehandeling doorbelast aan de huurder . Een daghuur loopt van 06:00 uur tot 22:30 uur dezelfde dag. Wanneer u de aanhangwagen of autobus meerdere dagen achter elkaar huurt, dient deze toch bij de safestore vestiging te ‘overnachten’. Het is verboden om te roken in onze huurauto’s. Bij overtreding wordt de geurbehandeling doorbelast aan de huurder. Het is verboden om gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen in onze aanhangwagen of autobus te vervoeren. De aanhangwagen of autobus mag alleen gebruikt / bestuurd worden door een persoon in bezit van een geldig rijbewijs. De aanhangwagen of autobus mag niet worden bestuurd onder de invloed van alcoholische drank, verdovende of opwekkende middelen, of door een persoon die lijdt aan enig lichamelijk of geestelijk gebrek, waardoor zijn vermogen om een voertuig behoorlijk te besturen en/of zijn oplettendheid wordt aangetast. Het doorverhuren van het voertuig is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder . Wij hanteren geen borgsom.

Artikel 9: Onderhoud
Voor rekening van verhuurder :
9.1 Tenzij het werkzaamheden betreft die moeten worden
beschouwd als geringe en dagelijkse reparaties als bedoeld in de wet (art 7A:1619 BW) dan wel werkzaamheden aan zaken die niet door of vanwege huurder zijn aangebracht (huurder mag uitdrukkelijk geen veranderingen aan het gehuurde aanbrengen) zijn voor rekening van verhuurder.
a. onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platen, bouwmuren, buitengevels;
b onderhoud, herstel en vernieuwing van trappen, traptreden, leidingen, rioleringen, afvoeren, goten, buitenkozijnen en dergelijke, onverminderd het onder 9.2 gestelde;
c herstel en vernieuwing van installaties zoals de lift – en /of centrale verwarmingsinstallatie.
d buitenschilderwerk.
Voor rekening van huurder :
B onderhoud, herstel en vernieuwing in gelijksoortige uitvoering van hang- en sluitwerk, verlichting, (inclusief armaturen, binnenschilderwerk)
C schoonmaakwerkzaamheden van het gehuurde
D onderhoud, herstellen vernieuwing van zaken die niet
door of vanwege huurder zijn aangebracht
E onderhoud , herstel en vernieuwing, welke noodzakelijk zijn door toedoen of nalaten van huurder zelf, zijn personeel, van degenen die hij tot het gehuurde heeft
toegelaten
F eindschoonmaak bij oplevering van het gehuurde door
huurder .
9.3 Verhuurder is gerechtigd na ingebrekestelling
onderhoud, herstel of vernieuwing voor rekening van en risico van huurder te verrichten of te doen verrichten. Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor huurders te verrichten of te doen verrichten, zonder voorafgaande ingebrekestelling
9.4 Indien verhuurder het nodig oordeelt aan het gehuurde of het gebouw of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen onderhoud , herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal huurder de personen, maatregelen, in het gehuurde toelaten de werkzaamheden en maatregelen en het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of vermindering van de betalingsverplichting of ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen, ook al duurt één en ander langer dan veertig dagen. Verhuurder zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden , zo mogelijk, overleg met huurder plegen.

Artikel 10. – Klachten
10.1 huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal de verhuurder die klacht of die wens terstond schriftelijk bevestigen.

Artikel 11 – Onderhuur , etc.
11.1 Het is huurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde aan derden te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen of te dulden dat derden het gehuurde pand of ten dele in gebruik hebben of houden.
11.2 Een door verhuurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen.
11.3 Verhuurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te stellen
11.4 Indien huurder handelt in strijd met enige bepalingen uit dit artikel verbeurt hij aan verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding, alsmede schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12–Eindehuurovereenkomstofgebruik.​
12.1 Huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst, alsmede bij het beëindigen van het gebruik, het gehuurde ten genoegen in de oorspronkelijk staat – dat is de staat, vastgelegd in de bij de aanvang opgemaakte en gewaarmerkte omschrijving als vermeld in 7.1 en bij gebreke daarvan in goede staat – geheel ontruimt, vrij van gebruik en gebruiksrechten en behoorlijk schoongemaakt aan verhuurder op te leveren en alle sleutels aan verhuurder te overhandigen. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen, tenzij partijen ter zake anders zijn overeengekomen. Voor niet verwijderde zaken is
verhuurder geen enkele vergoeding verschuldigd.
12.2 Indien niet voldaan is de verplichtingen onder 12.1
brengen wij kosten in rekening:
● Schoonmaak:
o Grote unit (=/>15 m3): €40
o kleine unit (<15 m3): €25
● Ontruiming:
o Grote unit (=/>15 m3): €300
o kleine unit (<15 m3): €175
12.3 De roerende zaken, opgeslagen in de opslagruimte, door huurder van verhuurder gehuurd, dienen mede tot zekerheid voor de nakoming van de verplichting uit de huurovereenkomst. Verhuurder zal op die zaken dan
ook het retentierecht mogen uitoefenen.
12.4 Bij beëindigen van de huurovereenkomst wordt door verhuurder de borg terugbetaald per bank na het verstrijken van een volledige huurtermijn van één 4 weken periode. Na interne verhuizing van huurder
wordt vooruitbetaalde huur niet geretourneerd.

Artikel 13 : Toegang verhuurder
13.1 Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn gerechtigd het gehuurde – behoudens in noodgevallen – na voorafgaande mededeling op werkdagen tussen 0800 en 18.30 uur ten allen tijde te betreden voor inspectie van de staat van het gehuurde en voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
13.2 Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat verhuurder medewerking zal verlenen aan onderzoek door douane of justitie. Huurder is niet gerechtigd tot vergoeding van mogelijke schade dientengevolge.

Artikel 14 : Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid​.
14.1 Indien verscheidene natuurlijke en/of rechtspersonen zich als huurder hebben verbonden zijn deze steeds hoofdelijk voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst
voortvloeiende verbintenissen
14.2 De verbintenissen uit deze huurovereenkomst zijn, ook
wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, ondeelbaar.

Artikel 15 : Ontbinding
15.1 Wanneer huurder in gebreke is met de betaling van enig aan verhuurder verschuldigd bedrag, of enige andere voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, of wanneer de huurder surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, alsmede wanneer ten laste van opdrachtgever enig beslag wordt gelegd, heeft verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden , onverminderd diens recht om van huurder vergoeding en kosten, schade en interessen te vorderen.
15.2. Dezelfde rechten en mogelijkheden en mogelijkheden komen verhuurder eveneens toe indien verhuurder (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel wanneer verhuurder twijfelt of huurder nog langer in staat is om aan zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of vorige of andere overeenkomsten afgesloten met verhuurder te voldoen.

Artikel 16 : Toepasselijk recht
16.1 Op alle onderhandelingen , aanbiedingen, de wijze van de totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoeringen van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing